Часики за 20 монеток
Кресло за 15 монеток.
Полки за 15 монеток.
Стол за 80 монеток.
Декоративный кирпич за 900 монеток.